Allmänna villkor för transporttjänster

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa villkor tillämpas i anslutning till Åland Post Ab:s (”Axla”) verksamhet inom e-handelslogistik på och från Axlas terminal i Vanda.

2. AXLAS ERSÄTTNINGSANSVAR

Axlas skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller när ett annat fel som Axla svarar för uppstår fastställs nedan. Regleringen nedan tillämpas inte om tvingande bestämmelser i postlagen, landskapslagen om posttjänster, lagen om vägbefordringsavtal, Montrealkonventionen (1999) eller Världspostföreningens avtal äger företräde.

Axla ansvarar endast för postförsändelser som kan spåras. Försändelser som kan spåras är rekommenderade brev, postförskott samt postpaket. Transporten av vanliga brev i postnätet följs inte upp och därför kan man vanligen inte verifiera försändelsens skeden och en eventuell skadehändelse i efterhand. För att erhålla ett bättre skydd bör kunden använda försändelser med uppföljning.

Axla ansvarar inte för en skada som beror på dolt fel i varan. Ersättning utgår inte heller för varans samlarvärde, emotionella värde eller annat särskilt värde. För skydd av dylika värden tillhandahåller försäkringsbolagen särskilda transportförsäkringar.

Ifall en försändelse inte har kunnat lämnas ut till adressaten i enlighet med givna föreskrifter ansvarar Axla inte för en skada som orsakats på grund av fördröjning eller andra skador som orsakats på grund av de bristfälliga uppgifterna som Axla erhållit för den ifrågavarande försändelsen.

Axla ansvarar inte för förseningar eller annan skada som förorsakas försändelser på grund av tullåtgärder.

Axla ansvarar inte för skada eller försening till den del skadan eller förseningen har orsakats av Kunden eller beror på att Kunden har försummat en skyldighet enligt detta avtal.

För det fall att Axla anses ansvarig för sakskada återbetalas även de avgifter som Axla uppburit för transport eller någon annan tjänst i anknytning till försändelsen. Om det är möjligt att ersätta försändelserna endast delvis, återbetalas motsvarande andel av transportavgifterna.

Förutsättningen för Axlas ersättningsskyldighet för skadad försändelse är att en representant för Axla har haft tillfälle att konstatera skadan samt att det finns synliga yttre skador på försändelserna eller att det på något annat sätt är möjligt att försäkra sig om att Axla ansvarar för skadorna.

I alla försändelseslag har Axlas skadeståndsansvar begränsats till den maximiersättning som definieras i tillämplig lagstiftning. Axla och den vars förfarande Axla bär ansvar för har rätt att åberopa bestämmelserna om begränsning av ansvar och befrielse från ansvar som framgår av postlagen, landskapslagen om posttjänster, Världspostföreningens avtal, lagen om vägbefordringsavtal, Montrealkonventionen och dessa allmänna villkor även när själva ersättningsyrkandet inte grundar sig på någon av nämnda lagar eller regelverk. Detta gäller dock endast skadeståndsyrkanden som kunde ha yrkats med stöd av dessa bestämmelser. Kunden ansvarar för att teckna försäkring för eventuell skada som överskrider nämnda maximiersättning.

Axla har rätt att välja transportsättet.

2.1. Axlas ansvar enligt landskapslagen (ÅFS 2007:60) om posttjänster och postlagen (FFS 2011:415)

Till den som lidit skada ska som ersättning betalas ut det påvisade skadebeloppet. Axlas skadeståndsansvar begränsas dock vid till de ersättningsbelopp som framgår av 17 § i landskapslagen om posttjänster och 51 § i postlagen.

2.2 Axlas ansvar enligt Världspostföreningens avtal

Vid utrikesposttrafik begränsas Axlas ansvar till de högsta ersättningsbelopp som framgår av Världspostföreningens avtal.

Enligt Världspostföreningens avtal betalas inte ersättning för vanliga brev, expressbrev, skrymmande brev eller förseningar av försändelser. Ersättning betalas endast för rekommenderade och assurerade brev samt för paket som försvunnit, stulits eller skadats. I vissa fall förekommer dock landspecifika undantag.

2.3. Axlas ansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal i transporttjänster (FFS 345/1979)

Det högsta ersättningsbeloppet som betalas till den som lidit en skada på grund av en skadad, försvunnen eller reducerad försändelse fastställs enligt de högsta ersättningsbeloppen i lagen om vägbefordringsavtal. Detta gäller enbart om lagen om vägbefordringsavtal är tillämplig på den uppkomna skadan. Det högsta

ersättningsbeloppet för fördröjd försändelse begränsas enligt lagen om vägbefordringsavtal till transportavgiften (fraktavgiften) för den fördröjda försändelsen.

2.4. Axlas ansvar enligt tillämpliga internationella transportkonventioner för flygtrafik

För flygtransporter, som inte utgör posttrafik och som inte faller under tillämpningsområdet för lagen om vägbefordringsavtal, tillämpas Montrealkonventionen (1999). Axlas ersättningsansvar skall då regleras och begränsas enligt nämnda konvention.

3. KUNDENS ANSVAR

Utöver det som avtalas i serviceavtalet ansvarar Kunden för följande:

Kunden bär ansvaret för de direkta dokumenterade kostnader och skador som förorsakats Axla av felaktiga eller bristfälliga uppgifter och påskrifter och av otillräcklig förpackning av försändelsen eller av att någon annan av Kundens förpliktelser som försummats.

3.1. Vätskor

Försändelser som ska transporteras med flyg och som innehåller burkar med vätskor eller fasta ämnen returneras till avsändaren ifall information om försändelsens innehåll saknas. På förpackningar som innehåller vätskor ska avsändaren på engelska anteckna detaljerad information om försändelsens innehåll.

3.2. Ömtåliga försändelser

Ömtåliga försändelser ska alltid förpackas med beaktande av de krav som innehållet kräver. Ömtåliga försändelser ska packas på ett sådant sätt att innehållet inte rör på sig, fläckar ned eller läcker. Innehållet ska tåla vanlig posthantering och vara packat på ett sådant sätt att innehållet inte förorsakar personer eller egendom fara eller skada. Vid skador som förorsakas av Kunden ansvarar Kunden för alla skador på andra postförsändelser och alla skador som förorsakas Axla.

Kunden och Axla ska alltid separat avtala om försändelser som kräver viss temperatur eller något motsvarande speciellt förhållande. Axla transporterar t.ex. inte levande eller döda djur, levande växter eller livsmedel som förskäms utan separat överenskommelse med Kunden om villkoren för detta.

3.3. Förbjudna innehåll och farligt gods

Axla transporterar inte föremål som är lagstridiga eller medför uppenbar fara. Kunden ansvarar för att det valda försändelsesättet lämpar sig och är tillåtet för försändelsens innehåll.

4. ANMÄRKNING OCH PRESKRIPTION

4.1. Anmärkning och preskription vid skadade försändelser

En anmärkning gällande en skadad försändelse ska framställas till Axla inom en skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Som skälig tid ska i regel betraktas 14 dagar räknat från att försändelsen överlämnades till mottagaren.

Rätten till ersättning går förlorad ifall en skadad försändelse inte anmäls i enlighet med det som stadgas ovan.

4.2. Anmärkning och preskription vid försenade eller försvunna försändelser och vid felaktigt redovisade postförskott

En anmärkning gällande en försenad eller en försvunnen försändelse och gällande felaktigt redovisade postförskott ska framställas till Axla inom en skälig tid från det att Kunden fått uppgift om fördröjningen, försvinnandet eller felaktigheten. Som skälig tid räknas dock senast 30 dagar efter det att försändelsen lämnats in för transport eller senast tre kalendermånader efter det att postförskottsförsändelsen har lämnats in för transport.

Rätten till ersättning går förlorad ifall försenade eller försvunna försändelser och felaktigt redovisade postförskott inte anmäls i enlighet med det som stadgas ovan.

4.3. Framställande av yrkande om ersättning

Rätten till ersättning går förlorad ifall ett skriftligt yrkande om ersättning inte framställs till Axla inom ett år från det att:

Axlas ansvar för transporten har upphört, om yrkandet grundar sig på att försändelsen har skadats eller dess innehåll delvis har försvunnit eller att utlämnandet av försändelsen fördröjts

Kunden har lämnat eller borde ha lämnat en anmärkning om försändelsens försvinnande

Axla informerat om att en försändelse har försvunnit, om yrkandet grundar sig på att försändelsen har försvunnit

Kunden har lämnat eller borde ha lämnat anmärkning om felaktigt redovisat postförskott eller utebliven redovisning av postförskott

Tre månader har gått sedan försändelsen har lämnats för transport eller annan uppgift i anknytning till detta, om yrkandet grundar sig på andra omständigheter än de som fastställs i punkterna ovan.

Enligt Världspostföreningens avtal ska avsändaren göra en förfrågan om försändelsen inom ett halvår från det att försändelsen lämnats in för transport. Rätten till ersättning förverkas om ett skriftligt yrkande inte lämnas till Axla inom ett år från det att Axla besvarat en sådan förfrågan. Denna bestämmelse gäller till den del respektive försändelse faller under tillämpningsområdet för Världspostföreningens avtal.

5. VILLKOR FÖR BREV- OCH PAKETTJÄNSTER

5.1. Gemensamma bestämmelser

Transportdokument

I fråga om alla försändelser som kräver adresskort eller försändelseetikett med streckkod ska användas av Axla godkända, för varje enskild tjänst preciserade, adresskort eller försändelseetiketter med streckkod samt andra nödvändiga post- och tulltekniska etiketter och blanketter.

Förpackning

Försändelserna ska förpackas och emballeras så att deras innehåll inte viks, går sönder, fläckar ned, läcker, förstör förpackningen eller andra försändelser.

Mått och vikt

Tjänsternas minimi- och maximistorlekar samt maximivikter ska följa mottagande postoperatörs eller annan leverantörs regelverk. Om försändelsen inte uppfyller produktens villkor (mått och vikt) så ska den sändas som den brev- eller paketprodukt som närmast motsvarar produkten.

Brev- och pakettjänster och deras tilläggstjänster

Information om möjliga tilläggstjänster till olika brev- och paketprodukter ges på begäran och dessa avtalas om separat. Kunden kan ingå ett separat kundreturavtal med Axla, vilket innebär att Kunden står för försändelsekostnaderna för de försändelser som Kundens slutkunder returnerar.

5.2 Brev- och pakettjänster inom Finland

Tillämpliga bestämmelser och leveranstider

Brev och paket i Finland distribueras enligt mottagande postoperatörs eller annan leverantörs leveransvillkor och leveranstider för brev- och pakettjänster.

5.3. Internationella brev- och pakettjänster

Tillämpliga bestämmelser och leveranstider

För internationell posttrafik tillämpas Världspostföreningens (UPU) avtalsbestämmelser.

Brev och paket distribueras enligt mottagande postoperatörs eller annan leverantörs leveransvillkor och leveranstider för brev- och pakettjänster.

SDR

Den valuta som är i enlighet med Världspostkonventionen och som används för fakturering av den internationella trafiken samt assurerade försändelser är SDR (Internationella valutafondens särskilda dragningsrätt; IMF Special Drawing Right).

Landspecifika villkor och begränsningar

Adressländerna kan inom ramen för Världspostföreningens avtal och bestämmelser samt i den egna lagstiftningen reglera den posttrafik som ankommer till och avsänds från landet. Adresslandets tull- och skattelagar samt andra bestämmelser kan också förorsaka landspecifika förbud och begränsningar. Stadgandena i Finland och EU kan ställa begränsningar för försändelser som ska sändas från Finland till länder utanför EU.

Axla strävar efter att lämna aktuella uppgifter om de landspecifika begränsningarna och förbuden. Avsändaren bör dock även själv utreda de förbud och importbestämmelser som gäller i adresslandet. Axla ansvarar inte för försändelser som är förbjudna eller begränsade i något adressland.

Vid importlicensfrågor och andra frågor som hänför sig till import rekommenderas avsändaren att kontakta adresslandets närmaste handelsrepresentant.

Förtullning av postförsändelser

Till försändelser som adresserats utanför EU-länderna samt till specialområden utanför EU:s accis- och mervärdesskatteområde och som innehåller varor, ska fogas en grön tulldeklaration (CN22) eller en stor tulldeklaration (CN23) om innehållets värde är högst 300 SDR (cirka 300 euro). Ifall innehållets värde överstiger 300 SDR ska till försändelsen fogas en stor tulldeklaration (CN23) i så många exemplar som krävs av adresslandet. Tulldeklarationen ska fyllas i enligt anvisningstexten och på deklarationen ska försändelsens natur anges (gåva/dokument/kommersiella prover/annat). Dessutom ska på deklarationen särskilt specificeras de varor som försändelsen innehåller samt deras värde och ursprungsland (varje enskild varas ursprungsland). För varor som ska sändas i kommersiellt syfte ska det antecknas beteckningar i enlighet med det Harmoniserade Systemet för beskrivning och kodning av varor (HS). Anteckningarna ska göras på ett språk som är förståeligt i adresslandet eller på engelska eller franska. Detta ska göras så detaljerat så att en eventuell importförtullning utan svårighet kan utföras i adresslandet. Med en försändelse som sänds i kommersiellt syfte ska det också finnas en undertecknad handels- eller proformafaktura i så många exemplar som krävs av adresslandet. Dessutom ansvarar avsändaren för andra eventuella nödvändiga handlingar eller åtgärder i anknytning till exporten.

Enligt Världspostföreningens avtal är postoperatörerna inte ansvariga för tulldeklarationer och inte heller för beslut av myndigheterna vilka hänför sig till tullklareringarna.

Kunden ansvarar för att alla nödvändiga tullhandlingar finns tillgängliga och för att dessa är riktiga. På postspedition tillämpas Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2015 eller en senare version av bestämmelserna).