Yleiset kuljetuspalveluehdot

1. SOVELTAMISALA

Näitä ehtoja sovelletaan Åland Post Ab:n (”Axla”) Vantaan terminaalissa ja terminaalista harjoittamansa verkkokauppalogistiikan toiminnan yhteydessä.

2. AXLAN KORVAUSVASTUU

Axlan korvausvastuu vahingoista, jotka johtuvat lähetyksen myöhästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muusta Axlan vastuulla olevasta virheestä, määritellään jäljempänä. Seuraavassa määriteltyjä sääntöjä ei sovelleta, jos postilaissa, postipalveluja koskevassa maakuntalaissa, tiekuljetussopimuslaissa, Montrealin yleissopimuksessa (1999) tai Maailman postiliiton sopimuksissa olevia velvoittavia määräyksiä on sovellettava ensisijaisina.

Axla vastaa vain postilähetyksistä, jotka ovat seurattavia. Seurattavia postilähetyksiä ovat kirjatut kirjeet, postiennakkolähetykset ja postipaketit. Postin verkostossa kuljetettavia tavallisia kirjeitä ei seurata, joten lähetyksen vaiheita ja siihen mahdollisesti kohdistuvaa vahinkotapahtumaa ei ole tavallisesti mahdollista jälkeenpäin todentaa. Paremman turvan saavuttamiseksi asiakkaan on käytettävä lähetystapaa, johon liittyy seuranta.

Axla ei vastaa vahingosta, joka johtuu tavaran piilevästä viasta. Korvausta ei makseta myöskään tavaran keräilyarvosta, tunnearvosta eikä muusta erityisestä arvosta. Tällaisten arvojen suojaamiseksi vakuutusyhtiöt tarjoavat erillisiä kuljetusvakuutuksia.

Jos lähetystä ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle saatujen ohjeiden mukaisesti, Axla ei vastaa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta eikä muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Axlan saamien kyseistä lähetystä koskevien tietojen puutteellisuudesta.

Axla ei vastaa myöhästymisistä eikä muista lähetyksille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tullaustoimista.

Axla ei vastaa vahingosta tai myöhästymisestä siltä vahingon tai myöhästymisen osalta, jonka Asiakas on aiheuttanut tai joka johtuu Asiakkaan laiminlyönnistä jonkin tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisessä.

Jos Axla katsotaan vastuulliseksi esinevahingosta, palautetaan myös maksut, jotka Axla on perinyt kuljetuksesta tai muusta lähetykseen liittyvästä palvelusta. Jos lähetykset on mahdollista korvata vain osittain, vastaava osuus kuljetuskustannuksista palautetaan.

Axlan vahingonkorvausvelvollisuus vahingoittuneesta lähetyksestä edellyttää, että Axlan edustajalla on ollut mahdollisuus havaita vahinko ja että lähetyksissä on näkyviä ulkoisia vaurioita tai että on olemassa jokin muu tapa varmistua Axlan olevan vastuussa vahingoista.

Kaikissa lähetystyypeissä Axlan korvausvastuu rajoittuu sovellettavan lainsäädännön mukaiseen enimmäiskorvaukseen. Axlalla ja sillä, jonka toiminnasta Axla on vastuussa, on oikeus vedota vastuun rajoittamista ja vastuusta vapautumista koskeviin määräyksiin, joista on säädetty postilaissa, postipalveluja koskevassa maakuntalaissa, Maailman postiliiton sopimuksissa, tiekuljetussopimuslaissa, Montrealin yleissopimuksessa ja näissä yleisissä ehdoissa, vaikka itse korvausvaatimus ei perustuisi mihinkään edellä mainituista laeista tai säännöstöistä. Tämä koskee kuitenkin vain vahingonkorvausvaatimuksia, jotka olisi voitu esittää näiden määräysten perusteella. Asiakkaan vastuulla on vakuutuksen ottaminen mahdollisen vahingon varalta, joka ylittää mainitun enimmäiskorvauksen.

Axlalla on oikeus valita kuljetustapa.

2.1. Axlan vastuu postipalveluja koskevan maakuntalain (ÅFS 2007:60) ja postilain (SäädK 415/2011) mukaisesti

Vahinkoa kärsineelle on maksettava korvauksena osoitetun vahingon määrä. Axlan korvausvastuu rajoittuu kuitenkin korvausmääriin, jotka on säädetty postipalveluja koskevan maakuntalain 17 §:ssä ja postilain 51 §:ssä.

2.2.Axlan vastuu Maailman postiliiton sopimusten mukaisesti.

Ulkomaan postiliikenteessä Axlan vastuu rajoittuu enimmäiskorvausmäärään, joka on määrätty Maailman postiliiton sopimuksissa.

Maailman postiliiton sopimusten mukaisesti korvausta ei makseta tavallisista kirjeistä, pikakirjeistä, tilaa vievistä kirjeistä eikä lähetysten myöhästymisistä. Korvausta maksetaan vai kirjatuista ja vakuutetuista kirjeistä sekä paketeista, jotka ovat kadonneet tai vahingoittuneet tai jotka on varastettu. Tietyissä tapauksissa sovelletaan kuitenkin maakohtaisia poikkeuksia.

2.3. Axlan vastuu kuljetuspalveluista tiekuljetussopimuslain (SäädK 345/1979) mukaisesti

Suurin korvausmäärä sille, joka on kärsinyt vahinkoa lähetyksen vahingoittumisen, katoamisen tai vähentymisen vuoksi, määräytyy tiekuljetussopimuslaissa säädettyjen enimmäiskorvausmäärien mukaisesti. Tämä koskee vain tapauksia, joissa tapahtuneeseen vahinkoon voidaan soveltaa tiekuljetussopimuslakia. Suurin korvausmäärä lähetyksen viivästymisestä on rajoitettu tiekuljetussopimuslaissa lähetyksen kuljetusmaksua (rahtia) vastaavaan rahamäärään.

2.4. Axlan vastuu kulloinkin sovellettavien kansainvälisten lentoliikennesopimusten mukaisesti

Lentokuljetuksiin, jotka eivät ole postiliikennettä eivätkä kuulu tiekuljetussopimuslain soveltamisalaan, sovelletaan Montrealin yleissopimusta (1999). Axlan korvausvastuu määräytyy ja sitä rajoitetaan silloin edellä mainitun yleissopimuksen mukaisesti.

3. ASIAKKAAN VASTUU

Palvelusopimuksessa sovitun lisäksi Asiakas on vastuussa seuraavista:

Asiakas on vastuussa Axlalle aiheutuneista välittömistä, dokumentoiduista kustannuksista ja vahingoista, jotka johtuvat virheellisistä tai puutteellisista tiedoista ja merkinnöistä ja lähetyksen riittämättömästä pakkauksesta tai Asiakkaan jonkin muun velvoitteen laiminlyönnistä.

3.1. Nesteet

Lentoliikenteessä kuljetettaviksi tarkoitetut lähetykset, joihin kuuluu nestettä tai kiinteitä aineita sisältäviä tölkkejä, palautetaan lähettäjälle, jos tiedot lähetyksen sisällöstä puuttuvat. Lähettäjän on merkittävä nesteitä sisältäviin pakkauksiin englanninkieliset tarkat tiedot lähetyksen sisällöstä.

3.2. Helposti särkyvät lähetykset

Helposti särkyvät lähetykset on aina pakattava ottaen huomioon niiden sisällön asettamat vaatimukset. Helposti särkyvät lähetykset on pakattava niin, että niiden sisältö ei pääse liikkumaan eikä aiheuta tahroja tai vuotoja. Sisällön on kestettävä tavallinen postin käsittely ja sen on oltava pakattu niin, että siitä ei aiheudu vaaraa tai vahinkoa ihmisille eikä omaisuudelle. Kaikista Asiakkaan aiheuttamista vahingoista muille postilähetyksille ja Axlalle vastaa Asiakas.

Asiakas ja Axla sopivat aina erikseen lähetyksistä, jotka edellyttävät tiettyä lämpötilaa tai joitakin muita erityisolosuhteita. Axla ei kuljeta esimerkiksi eläviä tai kuolleita eläimiä, eläviä kasveja tai pilaantuvia elintarvikkeita ilman erillisten ehtojen sopimista Asiakkaan kanssa.

3.3. Kielletty sisältö ja vaaralliset aineet

Axla ei kuljeta esineitä, jotka ovat lainvastaisia tai joista aiheutuu ilmeistä vaaraa. Asiakas on vastuussa siitä, että valittu kuljetustapa soveltuu lähetyksen sisältöön ja on sallittu.

4. HUOMAUTUS JA VANHENEMINEN

4.1. Huomautus vahingoittuneista lähetyksistä ja asian vanheneminen

Huomautus vahingoittuneesta lähetyksestä on annettava Axlalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vahinko on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan yleensä 14 päivää lähetyksen luovuttamisesta vastaanottajalle.

Oikeus korvaukseen raukeaa, jos vahingoittuneesta lähetyksestä ei ilmoiteta edellä olevien ehtojen mukaisesti.

4.2. Huomautus myöhästyneistä tai kadonneista lähetyksistä ja väärin tilitetyistä postiennakoista sekä asian vanheneminen

Huomautus myöhästyneestä tai kadonneesta lähetyksestä ja väärin tilitetystä postiennakosta on esitettävä Axlalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas on saanut tiedot viivästymisestä, katoamisesta tai virheestä. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan kuitenkin enintään 30 päivää siitä, kun lähetys on jätetty kuljetettavaksi tai enintään kolme kalenterikuukautta siitä, kun postiennakkolähetys on jätetty kuljetettavaksi.


Oikeus saada korvausta menetetään, jos myöhästyneistä tai kadonneista lähetyksistä tai väärin tilitetyistä postiennakoista ei ilmoiteta edellä määrätyllä tavalla.

4.3. Korvausvaatimuksen esittäminen

Oikeus korvaukseen menetetään, jos kirjallista korvausvaatimusta ei esitetä Axlalle vuoden kuluessa siitä, kun:

  1. Axlan kuljetusvastuu on päättynyt, jos vaatimus perustuu lähetyksen vahingoittumiseen, osan sen sisällöstä katoamiseen tai lähetyksen luovutuksen viivästymiseen
  2. Asiakas on jättänyt tai hänen olisi pitänyt jättää huomautus lähetyksen katoamisesta
  3. Axla on ilmoittanut lähetyksen katoamisesta, jos vaatimus perustuu lähetyksen katoamiseen
  4. Asiakas on jättänyt tai hänen olisi pitänyt jättää huomautus väärin tilitetystä postiennakosta tai postiennakon tilittämättä jättämisestä
  5. Kolme kuukautta on kulunut lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi tai muuta tähän liittyvää tehtävää varten, jos vaatimus perustuu muihin kuin edellä olevissa kohdissa kuvattuihin syihin.

Maailman postiliiton sopimusten mukaan lähettäjän on tehtävä lähetystä koskeva kysely puolen vuoden kuluessa lähetyksen jättämisestä kuljetettavaksi. Oikeus saada korvausta raukeaa, jos kirjallista vaatimusta ei ole jätetty Axlalle vuoden kuluessa siitä, kun Axla on antanut vastauksensa tällaiseen kysymykseen. Tätä määräystä sovelletaan kyseiseen lähetykseen siinä määrin, kuin se kuuluu Maailman postiliiton sopimuksen soveltamisalaan.

5. KIRJE- JA PAKETTIPALVELUJA KOSKEVAT EHDOT

5.1. Yleiset määräykset

Kuljetusasiakirjat

Kaikissa lähetyksissä, jotka edellyttävät viivakoodilla varustettua osoitekorttia tai lähetysetikettiä, on käytettävä Axlan hyväksymiä, viivakoodilla varustettuja kutakin yksittäistä palvelua varten suunniteltuja osoitekortteja tai lähetysetikettejä ja kaikkia muita tarvittavia posti- ja tulliteknisiä etikettejä ja lomakkeita.

Pakkaus

Lähetykset on pakattava ja käärittävä niin, että niiden sisältö ei taitu, rikkoudu, tahraa, vuoda eikä riko pakkausta tai muita lähetyksiä

Mitat ja painot

Palveluiden edellyttämien vähimmäis- ja enimmäiskokojen sekä enimmäispainojen on oltava vastaanottavan postioperaattorin tai muun toimittajan sääntöjen mukaiset. Jos lähetys ei täytä tuotteelle asetettuja ehtoja (mitat ja paino), se on lähetettävä kirje- tai pakettituotteena, joka lähinnä vastaa tuote-ehtoja.

Kirje- ja pakettipalvelut ja niiden lisäpalvelut

Tiedot mahdollisista kirje- ja pakettipalveluiden lisäpalveluista annetaan pyynnöstä ja niitä sovitaan erikseen. Asiakas voi tehdä Axlan kanssa erillisen asiakaspalautussopimuksen, jonka mukaan Asiakas vastaa loppuasiakkaittensa palauttamien lähetysten lähetyskustannuksista.

5.2. Kirje- ja pakettipalvelut Suomessa

Sovellettavat määräykset ja toimitusajat

Suomessa lähetettävät kirjeet ja paketit jaetaan vastaanottavan postioperaattorin tai muun toimittajan toimitusehtojen sekä kirje- ja pakettipalvelujen toimitusaikojen mukaisesti.

5.3. Kansainväliset kirje- ja pakettipalvelut

Sovellettavat määräykset ja toimitusajat

Kansainväliseen postiliikenteeseen sovelletaan Maailman postiliiton (UPU) sopimusehtoja.

Toimitusaika määräytyy vastaanottavan postioperaattorin tai muun toimittajan toimitusehtojen mukaisesti.

SDR

Maailman postiliiton yleissopimuksen mukainen valuutta, jota käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja vakuutetuissa lähetyksissä, eli SDR (Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeus, IMF Special Drawing Right).

Maakohtaiset ehdot ja rajoitukset

Osoitemaat voivat Maailman postiliiton sopimusten ja määräysten sekä oman lainsäädäntönsä puitteissa säädellä maahan tulevaa ja sieltä lähtevää postiliikennettä. Osoitemaan tulli- ja verolait sekä muut määräykset voivat myös aiheuttaa maakohtaisia kieltoja ja rajoituksia. Suomen ja EU:n säännöksissä voi myös olla lähetyksiä Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin koskevia rajoituksia.

Axla pyrkii antamaan ajankohtaiset tiedot maakohtaisista rajoituksista ja kielloista. Lähettäjän on kuitenkin itse otettava selville osoitemaassa voimassa olevat kiellot ja tuontimääräykset. Axla ei vastaa missään osoitemaassa kielletyistä tai rajoitetuista lähetyksistä.

Tuontilisenssejä koskevissa ja muissa tuontiin liittyvissä kysymyksissä lähettäjälle suositellaan yhteydenottoa osoitemaan lähimpään kaupalliseen edustajaan.

Postilähetysten tullaus

EU:n ulkopuolisiin maihin ja EU:n valmistevero- ja arvonlisäveroalueen ulkopuolisille erityisalueille osoitettuihin lähetyksiin, jotka sisältävät tavaroita, on liitettävä vihreä tulliluettelo (CN22) tai suuri tulliluettelo (CN23), jos sisällön arvo on enintään 300 SDR (noin 300 euroa). Jos sisällön arvo on yli 300 SDR, lähetykseen on liitettävä suuri tulliluettelo (CN23) niin monena kappaleena, kuin osoitemaassa tarvitaan. Tulliluettelo on täytettävä ohjetekstin mukaisesti ja luettelossa on ilmoitettava lähetyksen luonne (lahja / asiakirjoja / kaupallinen näyte / muu). Lisäksi tulliluettelossa on eriteltävä lähetyksen sisältämät tavarat ja niiden arvo sekä alkuperämaa (jokaisen yksittäisen tavaran alkuperämaa). Kaupallisessa tarkoituksessa lähetettävistä tavaroista on annettava kuvaukset harmonisoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (HS) mukaisesti. Merkinnät on tehtävä osoitemaassa ymmärrettävällä kielellä tai englanniksi tai ranskaksi. Merkintöjen on oltava niin yksityiskohtaisia, että mahdollinen tuontitullaus osoitemaassa voidaan hoitaa vaikeuksitta. Kaupallisessa tarkoituksessa lähetettyyn lähetykseen on liitettävä myös allekirjoitettu kauppa- tai proformalasku niin monena kappaleena kuin osoitemaassa tarvitaan. Lähettäjä on vastuussa myös muista mahdollisesti tarvittavista vientiin liittyvistä asiakirjoista tai toimista.

Maailman postiliiton sopimusten mukaisesti postioperaattorit eivät ole vastuussa tulli-ilmoituksista eivätkä tulli-ilmoituksiin liittyvistä viranomaispäätöksistä.

Asiakas vastaa siitä, että kaikki tarvittavat tullausasiakirjat ovat käytettävissä ja että ne ovat oikeita. Postihuolinnassa sovelletaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2015 tai määräysten myöhempi versio).