Henkilötietojen käsittelijänä toimimista koskeva sopimus

1. OSAPUOLET

Åland Post Ab (”Axla”) ja ”Asiakas” ovat tehneet seuraavan henkilötietojen käsittelijänä toimimista koskevan sopimuksen.

2. TAUSTA

Osapuolet ovat tehneet erillisen palvelusopimuksen, jonka mukaisesti Axla tarjoaa Asiakkaalle palvelusopimuksessa määriteltyjä palveluita (”Palvelusopimus”). Näiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä Axla käsittelee Asiakkaan lukuun henkilötietoja, joihin kuuluvat lähetysten vastaanottajien nimi, osoitetiedot, lähetyksen sisältö ja muut toimitustiedot. Siksi osapuolet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 (EU:n tietosuoja-asetus) mukaisesti tehneet Palvelusopimuksen liitteeksi tämän sopimuksen.

Tässä sopimuksessa käytettyjä käsitteitä tulkitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa niitä henkilötietoja, joita Axla käsittelee Asiakkaan lukuun tarjotessaan Palvelusopimuksen mukaisia palveluita.

3. OHJEET

Axla käsittelee henkilötietoja Asiakkaan antamien, Palvelusopimuksessa ja palvelunkuvauksessa olevien, dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

4. AXLAN VELVOLLISUUDET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ

Axlan on toteutettava kohtuulliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi joutumasta asiattomien saataville ottaen huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen 32 artiklan vaatimukset.

Axla ei saa käyttää muuta henkilötietojen käsittelijää ilman Asiakkaan ennalta antamaa erityistä tai yleistä lupaa. Axlan on tehtävä muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa kirjallinen sopimus. Sopimuksessa on oltava vähintään yhtä laajat ehdot kuin tässä sopimuksessa.

Axla auttaa Asiakasta asiaankuuluvin teknisin ja organisatorisin toimin siinä määrin kuin se on mahdollista vastaamaan yksittäisten henkilöiden pyyntöihin käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.

Axla auttaa Asiakasta täyttämään laissa määrätyt velvoitteet turvatoimista, tietoturvaloukkauksia koskevien ilmoitusten tekemisestä ja kyseisiä loukkauksia koskevien tietojen antamisesta rekisteröidyille sekä seurausten arvioimisesta ja ennakkokuulemisesta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Axla varmistaa, että sen työntekijät, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina tai että heitä koskee asianmukainen laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Axla poistaa kaikki henkilötietojen käsittelijänä suhteessa Asiakkaaseen käsittelemänsä henkilötiedot, kun Axlan Palvelusopimuksen mukainen käsittelypalveluiden tarjoaminen päättyy.

Axla antaa Asiakkaalle pääsyn tietoihin, jotka ovat tarpeellisia sen osoittamiseksi, että Axla täyttää velvollisuutensa henkilötietojen käsittelijänä, ja auttaa Asiakasta sen tehdessä tarkastuksia rekisterinpitäjänä.

5. SALASSAPITO

Axla ei saa ilman Asiakkaan suostumusta luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle lain edellyttämää luovutusta lukuun ottamatta.

Laissa säädetään kirjesalaisuuden varmistamisesta ja postin työntekijöiden vaitiolovelvollisuudesta.

6. VASTUU

Asiakkaan on vapautettava Axla seuraamusmaksuista ja/tai vahingonkorvausvaatimuksista, jotka kohdistuvat Axlaan sen toimiessa henkilötietojen käsittelijänä suhteessa Asiakkaaseen, jos kyseiset seuraamusmaksut ja/tai vahingonkorvausvaatimukset eivät perustu Axlan toimintaan henkilötietojen käsittelijänä vastoin Asiakkaan kirjallisia ohjeita.

Axla ei vastaa välillisistä vahingoista, jotka eivät johdu Axlan tahallisesta toiminnasta tai sen törkeästä huolimattomuudesta.

7. RIITAISUUDET YM.

Tämä sopimus on Palvelusopimuksen liite. Tietojen ollessa ristiriitaisia Palvelusopimusta sovelletaan ensisijaisena. Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Palvelusopimuksessa ilmoitetulla tavalla.

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimuksen voimassaolo alkaa sen allekirjoituksesta ja jatkuu niin kauan, kuin Axla käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelusopimuksen mukaisesti.